Ulgi

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. Ustaw z dnia 29 października 2002r. i Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i Późn. zmia.)

 

 1. uprawniony: Poseł
  • ulga w komunikacji zwykłej: 100% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 100%
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 100% bilety jednorazowe
 2. uprawniony: Funkcjonariusze straży Granicznej, Celnicy, Pollicja, Żandarmeria Wojskowa
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: wyłącznie w trakcie wykonywania czynnosci
 3. uprawniony: Dzieci do lat czterech podróżujące - bez osobnego miejsca; - na osobnym miejscu
  • ulga w komunikacji zwykłej: 100% bilety jednorazowe; 78% bilety
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 100% bilety jednorazowe; 78% bilety
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: należy posiadać dokument stwierdzający wiek
 4. uprawniony: Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki
  • ulga w komunikacji zwykłej: 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej; legitymację przedszkolna dziecka niepełnosprawnego
 5. uprawniony: Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, uczniowie do 24 roku życia
  • ulga w komunikacji zwykłej: 49% bilety miesięczne
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 49% bilety miesięczne
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: należy posiadać zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznegoprzygotowania przedszkolnego wydane przez dyrektora przedszkola lub szkoły; legitymację szkolną (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne); legitymację słuchacza kolegium nauczycielskiego
 6. uprawniony: Student do ukończenia 26 roku życia
  • ulga w komunikacji zwykłej: 51% bilety miesięczne
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 51% bilet miesięczny imienny.
   • uwagi: należy posiadać legitymację studencką wydaną przez polską szkołę wyższą;
 7. uprawniony: Dzieci i Młodzież
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe i miesięczne
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe i miesięczne
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 78% bilety jednorazowe i miesięczne
   • uwagi:
    1. dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, uczelni, placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu opieki zdrowotnej, itp. – i z powrotem
    2. Dokumentem dla dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły, uczelni albo placówki o charakterze oświatowym są:
     1. legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego; b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych;
     2. legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2 2. Dokumentem dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających doprzedszkola, szkoły wyższej albo placówki o charakterze oświatowym są:a) legitymacjaosoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia;
     3. legitymacja osobyniepełnosprawnej;
     4. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;
     5. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową lub całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz zjednym z dokumentów o których mowa w pkt 1 lub 2 wymagane jest zaświadczenie określające:a)termin i miejsce badania, zajęć rehabilitacyjnych, albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
     6. potwierdzenie stawienia się na badania, zajęcia rehabilitacyjne.
 8. uprawniony: Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 78% bilety jednorazowe
   • uwagi:
    1. jeżeli przejazd odbywany jest z dzieckiem - niezbędne są dokumenty dziecka
    2. jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkolę, szkolę wyższą, placówkę o charakterze oświatowym lub
     opiekuńczo-wychowawczym albo zaświadczenie opisane we wcześniejszej rubryce
 9. uprawniony: Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  • ulga w komunikacji zwykłej: 49% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 37% bilety jednorazowe
   • uwagi:
    1. należy posiadać wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
     stwierdzający zaliczenie do I gr inwalidów;
    2. wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Wywiadu stwierdzający zaliczenie do I gr. inwalidztwa;
    3. wypis z treści orzeczenia lekarza, orzecznika ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;
    4. zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I gr. inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
    5. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
    6. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
    7. zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I gr. inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
    8. legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o zaliczeniu do I gr inwalidztwa;
    9. legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o zaliczeniu do I gr inwalidztwa; legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.Dokumenty, o których mowa w  pkt 1-7 i 9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
 10. uprawniony: Niewidomi; I - grupa, -znaczny, -niezdolny do samodzielnej egzystencji
  • ulga w komunikacji zwykłej: 93% bilety jednorazowe; bilety miesięczne imienne.
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 51% bilety jednorazowe; bilet miesięczny imienny.
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 51% bilety jednorazowe; bilet miesięczny imienny.
   • uwagi: należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz legitymację osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
 11. uprawniony: Niewidomi; - pozostałe grupy
  • ulga w komunikacji zwykłej: 49% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe 
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe;37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 37% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
   • uwagi: niewidomi - należy posiadać dokumenty jak wyżej; pozotałe grupy :
    1. dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II gr z powodu stanu narzadu wzroku; 
    2. legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznacza symbolem 04-O
 12. uprawniony: Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i przewodnicy niewidomych
  • ulga w komunikacji zwykłej: 95% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 95% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 95% bilety jednorazowe
   • uwagi: należy posiadać dokument osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osoby niewidomej. Przez "opiekun" nalezy rozumieć jedną osobę pełnoletnią a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat lub psa przewodnika.
 13. uprawniony: Żołnierze nie zawodowi i osoby pełniące służby w formach równorzędnych
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: za wyjątkiem służby okresowej
 14. uprawniony: Nauczyciele
  • ulga w komunikacji zwykłej: 37% bilety miesięczne
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 0%
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: należy posiadać legitymację nauczyciela lub nauczyciela akademickiego
 15. uprawniony: Inwalidzi wojenni i wojskowi I gr.;-II i III gr.
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 78% bilety jednorazowe; 37%bilety jednorazowe
   • uwagi: należy posiadać książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego), zawierajacą wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 16. uprawniony: Opiekunowie inwalidów wojennych, i ofiar represji I gr.
  • ulga w komunikacji zwykłej: 95% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 95% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 95% bilety jednorazowe
   • uwagi: należy posiadać dokument inwalidy wojennego (wojskowego).
 17. uprawniony: Niewidome - ofiary represji wojennych i okresu powojennego I gr;
  • ulga w komunikacji zwykłej: 78% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 78% bilety jednorazowe; 37% bilety jednorazowe
   • uwagi: Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. (Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153))
 18. uprawniony: Kombatanci i inne osoby uprawnione - inwalidzi:
  • ulga w komunikacji zwykłej: 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  • ulga w komunikacji pośpiesznej: 0%
   • uwagi: Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75)