Regulaminy

Regulamin dworca

REGULAMIN
ORGANIZACJI RUCHU I PARKOWANIA NA TERENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO  KIELCE UL CZARNOWSKA 12


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w przepisach Regulaminu Organizacji Ruchu i Parkowania na terenie Dworca  jest mowa o:
  1. Zarządzie Transportu Miejskiego należy przez to rozumieć jednostkę budżetową Gminy Kielce wyznaczoną do zarządzania Dworcem,
  2. Dworcu,
  3. Regulaminie,
  4. Drodze - należy przez to rozumieć w kolejności: Dworzec autobusowy położony w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12, „Regulamin Organizacji Ruchu i Parkowania na terenie Dworca”, drogę wewnętrzną wokół Dworca, chyba, że z treści Regulaminu wynika co innego.
 2. Do wjazdu na teren Dworca uprawnieni są:
  1. przewoźnicy, którzy zawarli z Gminą Kielce-Zarządem Transportu Miejskiego stosowne umowy lub uzgodnili zasady korzystania z Dworca,
  2. pracownicy i zleceniobiorcy Zarządu Transportu Miejskiego na podstawie przepustek,
  3. najemcy lokali znajdujących się na terenie Dworca na podstawie przepustek,
  4. podmioty wykonujący usługi dostawy dla najemców, o których mowa w pkt.3, na podstawie przepustek,
  5. samochody Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i innych służb publicznych.
 3. Podmioty o których stanowi ust.2 pkt.4 Regulaminu mogą przebywać na parkingu nie dłużej niż pół godziny od wjazdu na jego teren. Przekroczenie tego limitu czasu skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej za parkowanie  na  terenu Dworca.
 4. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na drogach wewnętrznych Dworca podlegają przepisom ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.), dalej w skrócie: prawo o ruchu drogowym oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 5. Na drogach wewnętrznych Dworca obowiązuje ruch prawostronny.
 6. Na terenie Dworca obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 7. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź porządku ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić, albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić, kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
 8. Postanowienia ust.7 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki o których mowa w tym postanowieniu.
 9. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
 10. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
 11. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
 12. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.
 13. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie pracownik zarządu drogi zgodnie z prawem o ruchu drogowym.
 14. Hala Dworca jest otwarta codziennie w godz. 5:00 do 23:00.

II.    RUCH PIESZYCH

 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
 2. Pieszy przechodzący przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy odległość od przejścia przekracza 50m i tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 4. W przypadku przejścia dla pieszych usytuowanych w sąsiedztwie stanowisk odjazdowych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tych przejściach.
 5. Zabrania się:
  1. wchodzenia na jezdnię:
   a) bezpośrednio przed jadący pojazd w tym również na przejściu dla pieszych,
   b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
   2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
   3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię,
   4) przebiegania przez jezdnię,
   5) przechodzenie przez jezdnię w miejscu w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych, albo chodnik od jezdni bez względu na to po której stronie jezdni one się znajdują.

III. A. RUCH POJAZDÓW

 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone nie może zajmować więcej niż jeden pas.
 2. Kierujący pojazdem zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.
 3. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
  1. przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub się zatrzymać.
  2. przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcania w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony,
  3. przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególna ostrożność, a w szczególności:
   a)    sprawdzić czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
   b)    upewnić się czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się, kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
  4. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
  5. Kierującemu pojazdem zabrania się:
   1)    wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejścia na którym ruch jest kierowany,
   2)    omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
   3)    jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
  6. Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach oraz w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu.
  7. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

III.    B. RUCH AUTOBUSÓW

 1. Autobusy mają prawo wjazdu na teren Dworca w ramach uzgodnionego z Zarządem Transportu Miejskiego rozkładu jazdy i po zawarciu umowy lub w celu skorzystania z usług dodatkowych, świadczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego na terenie infrastruktury Dworca.
 2. Kierowca autobusu, który wjeżdża na teren Dworca powinien
  1. korzystać z infrastruktury Dworca zgodnie z otrzymaną dyspozycją, która określa:
   1. warunki dodatkowej obsługi w zakresie mycia, sprzątania i tankowania autobusu, usuwania śmieci,
   2. czas i miejsce podstawienia autobusu w celu dokonania odprawy podróżnych w kursie wyjazdowym.
   3. respektować polecenia kierownictwa Dworca i służb porządkowych, dotyczące obowiązujących na terenie obiektu, zasad organizacji ruchu, parkowania autobusów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.
  2. Czas pobytu autobusu na terenie Dworca w ramach obsługi dworcowej związanej z odprawą pasażerów  wynosi do 20 minut.
  3. Wysokość opłat za zatrzymanie autobusu na dworcu określa uchwała Rady Miasta Kielce.
  4. Pozostawianie (postój) autobusu na terenie Dworca przekraczające 20 minut  powoduje obowiązek uiszczenia   opłaty parkingowej według obowiązującego cennika.
  5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dziale mają zastosowanie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.

IV.    ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH

 1. Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone na postój samochodów osobowych, ciężarowych, busów i autobusów oznaczone właściwym znakiem.
 2. Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które Zarząd Transportu Miejskiego do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu, w tym również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.
 3. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  • tankowanie pojazdów,
  • mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,
  • opróżnianie toalet,
  • pozostawianie nieczystości.
 4. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia kierownictwa Dworca i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.
 5. Ceny świadczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego usług udostępniania miejsc parkingowych zawarte są w Cenniku opłat za parkowanie.
 6. Dokumenty potwierdzające prawo przebywania pojazdu na terenie parkingu przy Dworcu, należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szyba pojazdu.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dziale, mają zastosowanie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

 1. W stosunku do osób nie przestrzegających Regulaminu będą wyciągane konsekwencje przewidziane przepisami prawa
 2. W przypadku zanieczyszczenia Dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób , uczestnik ruchu zobowiązany jest  do niezwłocznego  usunięcia zanieczyszczeń a w przypadku ich nieusunięci w dniu ich spowodowania  zostanie obciążony kosztami ich usunięcia przez Zarząd Transportu Miejskiego.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt  posiadacza lub właściciela pojazdu .
 4. Pojazd może również zostać usunięty  w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
 5. Zapłata odszkodowania określonego w niniejszym Regulaminie nie zwalnia z odpowiedzialności uczestnika ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.
 6. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
 7. Regulamin obowiązuje od 1.04.2016 r.